poleć znajomym I napisz do nas
prinsczyszczenie.pl
polski deutsch english

Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W BDB popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za BDB Maziarz Elżbieta, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez BDB Maziarz Elżbieta, a także w celach marketingowych.

BDB Maziarz Elżbieta jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BDB Maziarz Elżbieta z siedzibą w Świbiu przy ul. Słonecznej 31, 44-187 Świbie, NIP: 9690846072, Regon: 241114613.
 2. BDB Maziarz Elżbieta przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez BDB Maziarz Elżbieta do celów statystycznych mierzących dane ekonomiczne BDB Maziarz Elżbieta (takie jak np.: wyniki sprzedaży) oraz do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez BDB Maziarz Elżbieta (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. 
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez BDB Maziarz Elżbieta w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez Firmę profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Firmę tzw. reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Firma przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 3. BDB Maziarz Elżbieta przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym BDB Maziarz Elżbieta jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez BDB Maziarz Elżbieta zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych. 
  Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 3 lat od dnia wysłania Państwu pierwszej oferty handlowej. Przez taki sam czas, Firma będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Firmę tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.
 4. BDB Maziarz Elżbieta przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy.
 5. Przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta. wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez BDB Maziarz Elżbieta a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez BDB Maziarz Elżbieta
 7. Przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez BDB Maziarz Elżbieta dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez BDB Maziarz Elżbieta są: pracownicy, współpracownicy BDB Maziarz Elżbieta, biuro rachunkowe, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez BDB Maziarz Elżbieta. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. BDB Maziarz Elżbieta nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. BDB Maziarz Elżbieta przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów BDB Maziarz Elżbieta przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez BDB Maziarz Elżbieta na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez BDB Maziarz Elżbieta danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez BDB Maziarz Elżbieta. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, BDB Maziarz Elżbieta poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 13. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: info@prinsczyszczenie.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: 
  „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta z siedzibą w Świbiu moich danych osobowych”.
 14. BDB Maziarz Elżbieta informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez BDB Maziarz Elżbieta”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. 
  Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z BDB Maziarz Elżbieta lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, BDB Maziarz Elżbieta uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. 
  Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez BDB Maziarz Elżbieta Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone BDB Maziarz Elżbieta wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e-mail jest również formą realizacji przez BDB Maziarz Elżbieta, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Z poważaniem, Maziarz Elżbieta

 

Czyścimy dla:
PRINS Autogas | DOTW | BBG | EKO-CAR | TOYOTA STALOWA WOLA | EUROGAS Skarżysko-K. | AUTOTEST | LEMKE KONSULTING
TRANS -WAG | MOTO-TECH | EKOGAS GMBH | ABART | INNI
2568